Osuuskunnan säännöt

Valitettavasti valokaapeliosuuskunnan säännöt ovat tällä hetkellä vain ruoksiksi.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää!STADGAR
KOBBNET FIBERKABELANDELSLAGS STADGAR
1§  Firma och hemort
Andelslagets firma är “Kobbnet fiberkabelandelslag”, på finska Kobbnet valokaapeliosuuskunta, och
dess hemort är Lappböle i Kyrkslätt.
2§  Verksamhetsområde
Andelslagets ändamål är att  bygga, upprätthålla och underhålla ett nät bestående av optiska fiberkablar
och tillhörande elektronikutrustning och erbjuda nättjänster och andra telekommunikationstjänster
huvudsakligen för dess medlemmar.  Andelslaget kan också erbjuda nättjänster till övriga nätoperatörer.
3§  Antagande av medlem
Den som önskar medlemskap i andelslaget skall skriftligt anhålla om medlemskap av styrelsen.
Medlemskapet börjar då styrelsen godkänt anhållan.
Ifall styrelsen förkastar en ansökan om medlemskap, kan styrelsen underkasta ärendet för andelslagets
andelsstämman att avgöra.
4§  Rätten för andra än medlemmar att utnyttja andelslagets tjänster
Även andra än medlemmar får ansluta sig till andelslagets fibernät och utnyttja andelslagets tjänster. 
5§  Avtal om anslutning och nyttjande av tjänster
För anslutning till andelslagets fibernät och dess tjänster görs ett skriftligt avtal.
Förutom dessa stadgar tillämpas för anslutning och utnyttjande av tjänster ovannämnda avtal, andelslagets allmänna leveransvillkor och prislista.
6§  Insats
En medlem förpliktas att delta i andelslaget med en (1) insats per anslutning.
Insatsens nominella värde är etthundra (100,00) Euro.  Insatsen skall betalas i en rat till det bankkonto Andelslaget anvisar inom trettio dagar från det medlemskapet har godkänts.
7§  Anslutningsavgift
För var och en separat fiberanslutning är varje medlem skyldig att förutom andelslagsinsatsen att erlägga en anslutningsavgift.
Andelsstämman besluter om anslutningsavgiftens storlek, beräkningsgrunderna, betalningstiden och -sättet och om övriga villkor. Andelsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta dessa beslut.  Ett sådant bemyndigande kan beviljas för högst fem år i sänder.
Andelslagets styrelse har rätt att besluta om att anslutningsavgift inte uppbärs för vissa typer av anslutningar.
Anslutningsavgiften är både flyttbar och returduglig.  En medlem kan i samband med överlåtelse av fastighet överföra till den nya ägaren eller innehavaren de förmåner som han erhållit genom anslutningsavgiften.  Anslutningsavgiften återbetalas när utnyttjande av andelslagets tjänster upphör permanent, när byggnaderna tas ur bruk och anslutningsavtalet sägs upp. Vid återbäring av anslutningsavgift debiteras av medlemmen de kostnader som eventuellt uppstår. På i sinom tid återbetald anslutningsavgift räknas varken indexförhöjning eller räntor.
8§  Extra avgift
Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta att indriva en extra avgift av medlemmarna för att för andelslagets verksamhet förnya eller reparera kablar eller elektronikutrustning, eller för att finansiera och anskaffa nyanordningar.  Avgiften kan indrivas under villkor att den inte återbetalas eller att den kan upptas som lån.  Styrelsen besluter i övriga frågor som berör avgiften.
En extra avgift indrivs av medlemmarna på jämlik basis i proportion till andelarna.  Under var räkenskapsperiod kan medlem bestämmas att i en eller flera rater betala en extra avgift till ett belopp, som uppgår till högst det nominella värdet av medlemmens andelar.
Ifall den extra avgiften upptas som lån, återbetalas de indrivna raterna på lånet tidigast fem år och senast tio år, räknat från slutet av den räkenskapsperiod. då respektive rat har indrivits av medlemmarna.  Om andelen överförts till en ny innehavare, medföljer lånet.
9§  Medlemmarnas personliga ansvar
Medlemmarna svarar inte personligen för andelslagets skulder och förbindelser
10§  Byggande, underhåll och förnyande av fiberkabelnätet
Andelslaget ombesörjer byggandet och underhållet av fiberkabelnätet fram till tomtgränsen. Andelslaget levererar och kopplar mediakonvertern till fastighetens anslutningskabel. I anslutningsavgiften ingår inte kabeldragningen från tomtgränsen till mediakonvertern, ej heller det grävarbete som eventuellt måste utföras för anslutningen.
11§  Medlemmens skyldigheter
En medlem är skyldig att
1.   ingå ett av styrelsen godkänt avtal om anslutning och
utnyttjande av andelslagets tjänster;
2.   följa av styrelsen godkända, gällande leveransvillkor och taxor för
kabeltjänster;
3.   utan ersättning låta andelslaget på medlemmens mark bygga,
reparera och förnya kablar och annan teknisk utrustning;
4.   låta styrelsen eller en av styrelsen befullmäktigad person granska
de kablar som har anslutits till fibernätet;
5.   betala insats, anslutningsavgift och användningsavgifter som andelslaget indriver.  Om medlemmen låter avgifterna vara obetalda, har andelslaget rätt att koppla bort anslutningen.
12§  Andelslagets möten
En ordinarie andelsstämma skall hållas en gång om året på en av styrelsen angiven dag, före utgången av maj månad.
En extra andelsstämma skall hållas om styrelsen anser att orsak förefinns eller om den eljest enligt lag skall hållas.
Stämmorna hålls på andelslagets hemort i Kyrkslätt.
Vid andelsstämman har varje medlem för varje anslutning en röst, dock högst 10 röster. Som andelsstämmas beslut gäller den åsikt, som omfattas av medlemmar med mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämt, avgörs val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt, som stämmans ordförande har understött.
Då det vid val  har föreslagits fler än två personer för ett uppdrag eller en uppgift och ingen av dem har erhållit röstmajoritet, förrättas en ny röstning mellan de två kandidater, som har fått mest understöd vid röstningen.  Den som har fått det största antalet röster anses då vara vald.
Andelsstämmas ordförande skall se till att det förs ett protokoll över andelsstämman. Röstlängden skall intas i protokollet eller bifogas till det. I protokollen skall de fattade besluten samt röstningsresultaten antecknas.  Om beslutet har fattas genom omröstning skall röstfördelningen antecknas i protokollet.
Ordföranden och minst två av andelsstämman valda protokolljusterare skall justera och underteckna protokollet.
13§  Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma
Vid andelslagets ordinarie andelsstämma skall följande ärenden behandlas.
1.      Väljes ordförande och sekreterare samt minst två
protokolljusterare och rösträknare;
2.      Konstateras att kallelsen till andelslagsmötet har skickats på
stadgeenligt sätt och att andelsstämman eljest är laglig;
3.      Framläggs bokslutet och revisionsberättelsen från senaste
         räkenskapsperiod;
4.      Besluta om fastställande av resultaträkningen och
balansräkning och om åtgärder som överskott eller förlust enligt
balansräkningen föranleder;
5.      Besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för räkenskapsperioden;
6.      Besluta om användningen av överskottet eller förlusten;
7.      Fastställa styrelseordförandens och ledamöternas arvoden;
8.      Bestäma antalet ledamöter i styrelsen
9.      Välja nödvändiga ledamöter i styrelsen;
10.    Välja minst en revisor och en revisorssuppleant för att granska
förvaltningen och bokföringen;
11.    Bestäms om i vilka allmänna media kallelsen till
andelsstämman skall publiceras;
12.    Behandlas övriga ärenden som nämns på föredragningslistan.
14§  Kallelse till andelsstämma
Andelsstämman sammankallas av styrelsen.  Kallelse till andelsstämman sänds till medlemmarna tidigast två månader och senast en vecka före andelsstämman.
Om andelsstämman behandlar sådana ärenden som avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om andelslag skall kallelsen till andelsstämman utfärdas tidigast två månader och senast en månad före stämman.
Kallelsen till andelsstämma delges medlemmarna med kungörelse i minst en tidning som andelsstämman har valt, per post, skriftligen med hjälp av bud, som telekopia eller som e-postmeddelande till den adress som finns antecknad i medlemsförteckningen eller till annan adress som andelslaget känner till.
Kallelsen skall nämna de ärenden som behandlas vid andelsstämman.
Om andelsstämman behandlar ändring av stadgarna eller ärende som avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om anlelslag eller tagande av nya andelar, tilläggsandelar eller placeringsandelar, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen.
15§  Styrelsen
I andelslagets styrelse ingår minst tre och högst sex medlemmar, som väljs för sin uppgift två år i sänder.  Styrelsemedlemmar har inte suppleanter.
Hälften av styrelsen är årligen i turen att avgå, det första året enligt lott och sedan turvis.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en viceordförande för ett år i sänder.
16§  Styrelsens sammanträden
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.  Beslut skall dock inte fattas om inte alla styrelsemedlemmar i mån av möjlighet har beretts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. 
Som styrelsens beslut gäller den åsikt, som mer än hälften av de närvarande har understött eller, om rösterna faller jämt, den som ordförande stöder.  Om rösterna i styrelsen faller jämt vid valet av styrelseordförande, väljs denne genom lottning.
Styrelsens ordförande skall se till att styrelsen sammanträder när det behövs.  Ordföranden skall sammankalla styrelsen om en styrelseledamot eller verkställande direktören kräver det.  Föredragande i styrelsen är verkställande direktören, ifall en sådan är utsedd, eljest den person som i övrigt handhar ärendet.  Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena även om han eller hon inte är styrelseledamot, om inte styrelsen i något visst ärende besluter annat.  
Styrelsen behandlar bland annat följande ärenden:
1.      Besluta om avgifter;
2.      Besluta om villkoren i avtalen som gäller de tjänster som
andelslaget erbjuder;
3.      Granskar skötseln av andelslagets tillgångar och finanser samt
bokföringen eller utser någon av medlemmarna att tidvis utföra
sådana granskningar;
4.      Besluter om att sammankalla andelsstämman och bereder
ärenden som skall behandlas på andlslagsmötet;
5. Behandlar övriga ärenden som hör till styrelsens befogenheter
och som andelslagets verksamhet kräver.
Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas av samtliga närvarande styrelsemedlemmar.  En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.  Protokollen skall förse med löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.
17§  Verkställande direktör
Andelslaget kan ha en verkställande direktör, om styrelsen besluter så.  Andelslaget styrelse utser och avskedar direktören. 
Andelslagets styrelse ingår ett skriftligt avtal med verkställande direktören om ärenden som berör dennes uppgifter och utkomst. Ifall den verkställande direktören är invald som medlem i styrelsen, deltar han/hon inte i ärenden som berör anställningsförhållandet.
18§  Teckning av firma och prokura
Andelslagets firma tecknas av styrelsens ordförande eller den verkställande direktören, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.
Styrelsen kan ge firmateckningsrättighet till anställda vid andelslaget så att de tecknar firman var för sig tillsammans med verkställande direktören eller med en styrelsemedlem eller två anställda tillsammans.
19§  Räkenskapsperiod och bokslut
Andelslagets räkenskapsperiod är kalenderåret.  Ett bokslut skall avges för varje räkenskapsperiod.
Bokslutet skall vara färdigt och ges till revisorerna minst en månad före föreningsmötet, dock senast före utgången av mars månad.
20§  Revisorer
Andelslaget skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant, vilka väljs tillsvidare.
21§  Fördelning av behållning vid fusion eller upplösning av andelslaget
Ifall andelslaget fusioneras eller upplöses, fattar andelsstämman beslut om hur andelslagets behållningar skall användas.
Ifall besparingar inte utdelas till medlemmarna, skall de användas för ändamål som främjar telekommunikationstjänster i glesbygden eller för allmännyttiga syften.
22§  Tvister
Uppstår det tvist å ena sidan mellan andelslaget och styrelsemedlemmarna eller med andelslagets övriga representanter eller utredningsman, revisor eller andelslagets medlem å andra sidan, avgörs tvisten vid tingsrätten på andelslagets hemort.